Dejavnost ZBDS

ZBDS uresničuje namen in cilje z izvajanjem naslednje dejavnosti:

  • skrbi za informiranje članov o zadevah skupnega interesa,
  • koordinira delo med člani, krepi njihovo sodelovanje in skupno nastopanje v javnosti, 
  • skrbi za uveljavljanje strokovnih priporočil, standardov in normativov, Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev ter Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva, 
  • izdaja strokovne publikacije, 
  • organizira strokovna srečanja in druge oblike neformalnega izobraževanja knjižničarjev, 
  • sodeluje z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre za urejanje zadev s področja knjižničarstva, 
  • sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in drugih predpisov s področja knjižničarstva, 
  • sodeluje z mednarodnim knjižničarskim združenjem IFLA in drugimi sorodnimi organizacijami in društvi doma in v tujini, 
  • izvaja dogovorjene skupne akcije na področju delovanja Zveze.