Organi in delovna telesa ZBDS

Organi upravljana in vodenja ZBDS so: občni zbor, predsednik, upravni odbor, izvršni odbor, strokovni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.
     
Občni zbor
Občni zbor je najvišji organ upravljanja ZBDS. Sestavljajo ga izvoljeni delegati rednih članov ZBDS. Občni zbor sprejema dokumente združenja, programe in poročila o delu, odloča o materialnem poslovanju, sprejema splošne akte, voli in razrešuje vodstva organov združenja, Sklepa o članskem prispevku itd.
     
Predsednik

Predsednik predstavlja in zastopa ZBDS. Organizira in vodi delo in poslovanje ZBDS, sklicuje redne seje občnega zbora, sklicuje in vodi seje izvršnega odbora in upravnega odbora, izvaja sklepe občnega zbora in upravnega odbora, koordinira delo delovnih teles ZBDS in izvaja druge naloge, ki mu jih poverita občni zbor in upravni odbor.
Zveza ima dva podpredsednika. Podpredsednik v skladu s pooblastili nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik.
   
Upravni odbor
Upravni odbor je organ upravljanja ZBDS. Njegovi člani so predsedniki oziroma zakoniti zastopniki rednih članov ZBDS, predsednik strokovnega odbora ter predsednik in podpredsednika ZBDS.
Upravni odbor obravnava predloge poročil in programov dela ZBDS, obravnava predloge statuta, pravilnikov, etičnega kodeksa ter sprememb in dopolnil splošnih aktov ZBDS. Potrjuje poslovnike ZBDS, občnemu zboru predlaga ustanovitev oziroma ukinitev sekcij in strokovnih komisij, imenuje glavnega urednika in člane uredniškega odbora revije Knjižnica, odloča o sprejemu oziroma izključitvi člana, predlaga včlanitev ZBDS v mednarodna knjižničarska združenja itd.    
   
Izvršni odbor
Izvršni odbor je operativni organ ZBDS in deluje tudi kot posvetovalni organ predsednika ZBDS. Izvršni odbor sestavljajo predsednik, oba podpredsednika, predsednik strokovnega odbora, strokovni tajnik in blagajnik ZBDS.
   
Strokovni odbor
Strokovni odbor je strokovni organ ZBDS, ki vodi in koordinira delo stalnih delovnih teles (sekcij) ZBDS. Strokovni odbor sestavljajo predsedniki sekcij in predsednik ZBDS.
   
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad delom in finančno-materialnim poslovanjem ZBDS ter poroča o tem občnemu zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
Nadzorni odbor je društveni organ nadzora nad delovanjem ZBDS, ki je za svoje delo odgovoren članom ZBDS in skupščini. Ima tri člane, ki jih izvoli skupščina ZBDS.
   
Častno razsodišče
Častno razsodišče spremlja spoštovanje načel in določb etičnega kodeksa, statuta in drugih aktov, ki obvezujejo člane in organe ZBDS.
   
DELOVNA TELESA ZBDS
   
ZBDS ima stalna in začasna delovna telesa. Stalna delovna telesa so sekcije. Začasna delovna telesa so strokovne komisije.
   
Strokovne komisije delujejo v okviru sekcij ali strokovnega odbora ZBDS. Strokovna komisija se na predlog sekcije ustanovi za preučitev določenih teoretičnih ali praktičnih vprašanj in pripravo predlogov strokovnih rešitev s področja delovanja sekcije.
   
Strokovni odbor lahko predlaga upravnemu odboru ustanovitev strokovne komisije za preučitev določenih teoretičnih ali praktičnih vprašanj in pripravo predlogov strokovnih rešitev s širšega področja delovanja ZBDS.